Κατάστημα βρεφικών ειδών Μωρουδόκοσμος

9/9

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ INSTAGRAM 10/5

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

1. Η ετερόρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΩΡΟΥΔΟΚΟΣΜΟΣ» με ΑΦΜ: 801717373 (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στον Κορυδαλλό, Δημητρακοπούλου 97, 181 21, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια διαγωνισμό στο official Instagram Page https://www.instagram.com/moro...

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενήλικες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας «ΜΩΡΟΥΔΟΚΟΣΜΟΣ» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

3. Η διάρκεια του διαγωνισμού άρχεται την 10/05/2023 και λήγει την 16/05/2023 ή σε τυχόν άλλη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Εταιρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 16/05/2023, ώρα 23:59.

4. Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η υποβολή δήλωσης συμμετοχής με like στην επίσημη σελίδα Instagram του ΜΩΡΟΥΔΟΚΟΣΜΟΣ, like, follow, comment με tag ένας φίλο. H συμμετοχή θεωρείται έγκυρη αν ο χρήστης προχωρήσει σε like στην επίσημη σελίδα Instagram, follow, & comment και θα γίνει tag ένα φίλος σε δημοσίευση που θα αναρτηθεί σχετικά για τον διαγωνισμό που αφορά 1 καρότσι Camarelo 3 σε 1 Belagio σε χρώμα επιλογής του νικητή.

6. Οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό αποκλειστικά και μόνο από τον προσωπικό του λογαριασμό. Το δώρο δεν ανταλλάσσεται & δεν εξαργυρώνεται.

7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η ΜΩΡΟΥΔΟΚΟΣΜΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

8. Κατόπιν κλήρωσης που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικές μεθόδους την 17/05/2023, ώρα 14.00 θα προκύψει 1 νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει 1 καρότσι Camarelo 3 σε 1 μοντέλο Belagio.Ο νικητής θα ανακοινωθεί με νέο Post στην σελίδα του Instagram

10. Στο νικητή θα σταλεί προσωπικό μήνυμα ανάδειξης νικητή στο προσωπικό του λογαριασμό.

11. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, ή να επαναλάβει οσάκις επιθυμεί αυτόν, να αλλάξει το δώρο ή να το ανακαλέσει χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, και χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης.

12. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

13. Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση του διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας.»

14. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας Εταιρίας.

16. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.moroudokosmos.com  Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-5440226

17. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας κατά τα ανωτέρω, ήτοι την 17/05/2023, η Εταιρία απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης.

18. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιά και θα εφαρμόζεται για αυτή το Ελληνικό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.