Για τηλεφωνικές παραγγελίες:
210 5440226

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Όροι διαγωνισμού:

1] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

2] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του «Μωρουδόκοσμος» και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι.

3] Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την 10-12-2017 με την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στο www.moroudokosmos.com και https://www.facebook.com/moroudokosmos και μέχρι και την εύρεση των νικητών.

4] Για να συμμετάσχει κάποιος στο Πρόγραμμα θα πρέπει: α) να επισκεφθεί το κατάστημά μας στην Δημητρακοπούλου 84 στον Κορυδαλλό και να κάνει την παραγγελία του η οποία θα πρέπει να περιέχει έστω και 1 βρεφικό έπιπλο. β) Να επισκεφθεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να κάνει την παραγγελία του, η οποία θα πρέπει να περιέχει έστω και 1 βρεφικό έπιπλο. Για την επικύρωση της παραγγελίας και της συμμετοχής στη κλήρωση απαιτείται προκαταβολή η οποία δεν επιστρέφεται καθώς αφορά την δέσμευση των προϊόντων. Η υπόλοιπη παραγγελία (ανεξαρτήτου ποσού) παραδίδεται δωρεάν στους νικητές και το κόστος της καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Διοργανώτρια.

5] Τα ζευγάρια που επιθυμούν να παραλάβουν την παραγγελία τους νωρίτερα από την ημερομηνία της κλήρωσης και παρόλαυτά επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα λάβουν Δωροεπιταγή ίσης αξίας με την παραγγελία τους για μελλοντικές αγορές τους από το κατάστημά μας εφόσον είναι αυτοί οι νικητές.

5] Έγκυρες θεωρούνται όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Προγράμματος και ανεξαρτήτου ποσού.

6] Συνολικά θα αναδειχθεί ένα (1) τυχερό ζευγάρι που θα προκύψει από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 05/1/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μμ. Μπορεί να παραβρεθεί όποιος επιθυμεί.

7] Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσω της σελίδας του Μωρουδόκοσμου με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού αλλά και τηλεφωνικά. Τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές που διαμένουν εντός Αττικής με ιδία μέσα χωρίς εξτρά χρέωση. Στους νικητές που βρίσκονται εκτός Αττικής θα σταλούν με πρακτορείο μεταφορών και τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τη Διοργανώτρια. Εάν οι νικητές δεν ανταποκριθούν έως τις 31/1/2018 και εάν δεν αποδεχθούν το Δώρο τους, τότε το Δώρο ακυρώνεται.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων.

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(δ) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου.

8] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος,εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του Μωρουδόκοσμου στο Facebook www.moroudokosmos.com. και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα www.moroudokosmos.com. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

9] Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των εταιριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Επίσης τα δώρα αφορούν την τρέχουσα έγγραφη παραγγελία και δεν μπορεί εκ των υστέρων να προστεθεί οτιδήποτε επιπλέον και να καλύπτεται από την δωρεάν παροχή.

Η Διοργανώτρια υποχρεούται να καλύψει πλήρως την παραγγελία βάση πάντα των αποθεμάτων. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια έλλειψη σε κάποιο προϊόν τότε είτε αντικαθίσταται σε χρώμα που θα διαλέξει ο νικητής ή σε άλλο είδος πάλι της επιλογής του νικητή και ίσης αξίας.

10] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του «Μωρουδόκοσμου.».

11] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Για τον σκοπό αυτό, η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της προωθητικής ενέργειας. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση του Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

12] Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των «Μωρουδόκοσμου» δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.